Hidrolik Mantar Bariyerler

HDS 500 HM

500mm Hidrolik Mantar Bariyer 

HDS 600 HM

600mm Hidrolik Mantar Bariyer

HDS 700 HM

700mm Hidrolik Mantar Bariyer

HDS 800 HM

800mm Hidrolik Mantar Bariyer

HDS 900 HM

900mm Hidrolik Mantar Bariyer

HDS 1000 HM

1000mm Hidrolik Mantar Bariyer

KAPAT